Etageejendomme

Om energimærkning

Formålet med at foretage en energimærkning er at synliggøre energiforbruget samt sparemuligheder. Ydermere er det lovpligtigt at foretage en energimærke af boliger.
Det gælder således også for etageejendomme.

Mærkningen giver samtidig et overblik over de energimæssige forbedringer, der kan være profitable at udføre (pris, sparemuligheder med videre).

Som ved almindelige boliger, får en etageejendom også et energimærke fra A til G, hvor A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme

For flerfamiliehuse på over 1.000 m² som er ejet af andre end det offentlige, skal der altid foreligge en energimærkning, uanset om et salg finder sted eller ej.

Dette gælder for både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje- og andelsboliger) samt bygninger, der bliver anvendt til erhvervsformål.

Ejerlejligheder, andelsboliger og lign.

Når en ejerlejlighed skal sælges i en etageejendom, er det lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, der er udarbejdet for hele ejendommen.

Hvis der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om fritliggende boligenheder, kan en energimærkning udarbejdes for den enkelte boligenhed. Dette er også gældende, hvis et boligfællesskab er organiseret i en andels- eller anpartsforening. Bor du i en etageejendom, er det ejerforeningen, andelsforeninger eller anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Som ejer af en lejlighed, kan man til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed, uden beregning. Eventuelle fravigelser af denne regel kan finde sted i tilfælde, hvor de enkelte boliger energimærkes hver for sig. Det vil sige, hvor boligerne er adskilt ved lodret skel eller er fritliggende.

Dette ville dog i givet fald kun kunne lade sig gøre ved en egentlig forudgående aftaleretlig disposition mellem ejerforening og de enkelte sælgere/ejerlejlighedsindehavere, evt. ved en generelforsamlingsbeslutning.

Foreligger en sådan særlig aftale ikke, har ejerforeningen fortsat ansvaret.

Hvis udlejningen er af højst fire ugers varighed

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Hvem skal betale?

I alle tilfælde er andels/anpartsforeningen ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale.

Ved udleje er det ejer/udlejers ansvar. Udlejer kan pålægge lejerne udgifterne til mærkningen over varmeregningen.

Hvis boligen er mindre end 60 m²

Fritliggende bygninger med et samlet etageareal under 60 m² er undtaget energimærkning. Denne undtagelsesregel gælder dog ikke for lejligheder under 60 m² i en etageejendom.
Det er altid hele bygningen der skal energimærkes.

Nye bygninger

Det er lovpligtigt, at nyt etagebyggeri energimærkes, og at energimærkningen indsendes
til kommunen inden ibrugtagning. Det påhviler bygherren, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Bestil et uforpligtende tilbud

Udfyld nedenstående felter i formularen, og
vi vil kontakte jer senest den efterfølgende
hverdag.

 Energimærke Tilstandsrapport Køberrådgivning Byggerådgivning

Har du spørgsmål?

Telefon: 31 105 544

Vidste du at:

Folketinget vedtog i 2006 en
“Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger”,
hvor det blev obligatorisk for alle bygninger at få udarbejdet et energimærke af et certificeret firma (indtil 2011 også af en beskikket energikonsulent).

Vi er certificerede

privat byggerådgivning

privat byggerådgivning